Skip to content

İmar Birimi

Kocaeli KOBİ OSB bünyesinde hazırlanacak tüm proje ve inşaat faaliyetlerinde; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliği, Yapı ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri, Kocaeli KOBİ OSB İç Talimatnameleri, Kocaeli KOBİ OSB onaylı imar planı ve plan notları, Kocaeli KOBİ OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda imar ve yapı faaliyetleri yürütülmektedir.

Yukarıda anılan Kanunlar, yönetmelikler, plan ve notları, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurul kararları çerçevesinde inşaatına başlamak isteyen tüm katılımcılarımıza Yapı Ruhsatları ve inşaatlarını tamamlayarak üretime geçmek isteyen katılımcılarımıza Yapı Kullanma İzin Belgeleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir. İnşaatına başlayacak olan katılımcılar Bölge Müdürlüğü’nden dilekçeyle talep ederek İmar Durumu ile projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere Altyapı Donelerini teslim alabilirler.

Katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda yapacakları tevhit ya da ifraz işlemleri başvuruları Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilir, uygun şartların sağlanması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Bakanlık onayı alınarak işlemler yürütülür.

Yapı Ruhsatına esas her projenin sahadaki uygulaması muhtelif aşamalarda imar birimimizce kontrol edilmektedir.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgesi için gerekli evraklar, yapılması gereken iş ve işlemler ile uyulması gereken kurallar internet sitemiz ana sayfa mevzuat sekmesinde bulunan “YAPI İŞLERİ İÇ TALİMATNAMESİ” bölümünden temin edilebilir.

Taşınmazlar üzerinde yapılacak cins değişikliği işlemi yetkili LİHKAB Bürosunca yürütülecek olup gerekli evraklar Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilir.