Skip to content

KVKK Hakkında

KOCAELİ KOBİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
KOCAELİ KOBİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ADRES3.Cadde No:17 Köseler Mahallesi Dilovası/KOCAELİ
TEL(0262) 502 83 11
FAKS(0262) 502 85 49
WEBwww.kocaelikobiosb.org.tr
E-POSTAinfo@kocaelikobiosb.org.tr
KEP ADRESİkobiosb@hs01.kep.tr

KOCAELİ KOBİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Bundan sonra “KOBİ OSB”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.

KOBİ OSB kişisel verilerin KVKK’ ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamda veri sahiplerine kişisel verilerin işlenme biçimi, amacı, kullanım alanı, saklama süresi ve hukuki sebepler gibi önemli konularda bilgilendirmektedir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli idari ve teknik tedbirler uygulamaktadır.

KOBİ OSB, 6698 sayılı “KVKK” uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde KOBİ OSB tarafından; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel Verileriniz,

a. KVKK mevzuatı sınırları çerçevesinde firma yetkilinizin açık rıza ve beyanı doğrultusunda “İletişim Bilgi Formu” aracılıyla

b. Alan içerisinde faaliyet gösterecek işletmeler ile irtibat kurulması, yasal yazışmalar, acil ve önemli durumlar gibi hususlarda bilgilendirmek için faaliyet uygunluk işlemleri kapsamında yapılan bilgi ve belge paylaşımlarıyla,

c. KOBİ OSB tarafından yürütülecek yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, çalışma ruhsatı kanal bağlantı belgesi, imar durum belgesi vb. işlemler kapsamında,

d. KOBİ OSB tarafından tanımlanacak abonelik (su, atık su, doğalgaz, elektrik, altyapı vb.) işlemleri kapsamında,

e. Kamu kurum ve kuruluşları ile kolluk kuvvetlerinin bilgi ve belge talepleri doğrultusunda alanımız içerisinde faaliyet gösteren firmalardan e-mail veya elden teslim edilen belgeler aracılığıyla,

f. KOBİ OSB ‘ nin internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla,

g. Alt yapı ve diğer hizmetlerimizle ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,

h. KOBİ OSB ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla,

i. Ayrıca farklı kanallardan, dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden,

toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 

KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli

 

6698 sayılı KVKK uyarınca, KOBİ OSB ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak KOBİ OSB tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında gerçek /tüzel kişilerden toplanan tüm veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

 

KOBİ OSB kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verileriniz, KOBİ OSB hizmetlerini kullanmak ve takip etmek niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, KOBİ OSB’ nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadığı başka bir amaçta kullanılmayacaktır.

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin 3. Kişilere Aktarılma Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; KOBİ OSB tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla ilgili birimlerimiz tarafından, taleplerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilecektir. Kişisel verileriniz KVKK mevzuatı sınırları çerçevesinde KOBİ OSB birimleri içerisinde ve KOBİ OSB’ nin iş ilişkisi içerisinde olduğu; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla mal ve hizmet alımı yapılan firmalara (özel güvenlik, elektrik, doğalgaz tedarik şirketleri vb. olmak üzere) sınırlı ve ölçülü olmak suretiyle aktarılabilecektir.

KOBİ OSB veri sahibine ait kişisel verilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininden sorumludur. (KOBİ OSB tarafından yürütülen teknik ve idari operasyonlar, KOBİ OSB’ ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.)

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, KOBİ OSB’ nin veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. KOBİ OSB, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı KVKK’ nın 11. maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibinin haklarınız:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bu konuyla ilgili aktarım yapılan üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini ve düzeltilmesini isteme,

g) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

h) Kişisel verilerinizin silinmesi ve yok edilmesi halinde bu işlemlerin, aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

i) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

j) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

7. Kişisel Verileriniz Hakkında Başvuru İşlemi

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak KOBİ OSB’ ye iletmeniz gerekmektedir. KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında KOBİ OSB’ e yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Başvuru TürüBaşvuru YöntemiBaşvuru Yapılacak AdresBaşvuruda Yer Alması Gereken Bilgi
1. Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıylaKöseler Mah. 3. Cad. No:17 Dilovası/KocaeliZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiyleKayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ilekobiosb@hs01.kep.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. KOBİ OSB Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruKOBİ OSB sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyleinfo@kocaelikobiosb.org.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. KOBİ OSB Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresiyle BaşvuruMobil imza / e-imza içerecek biçimde KOBİ OSB sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyleinfo@kocaelikobiosb.org.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.